چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۵

استاندارد مهارت و آموزشي حقوق و دستمزد

 تاريخ ششروع اعتبار: 1/۱/88/----39/34/1/ كد استاندارد: 4

دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران - خيابانآزادي- خ خوش شمالي - تقاطع خوش و نصرت -

ساختمان فناوري اطلاعات و ارتباطات- طبقه چهارمتلفن: 66944119 و 66944120 دورنگار: 66944117

شكدپستي: 145777736معاونت پژوهش و برنامه ريزي : تهران -خيابانآزادي- نبش چهارراه خوش - سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور- طبقه پنجمتلفن: 66941516 دورنگار: 66941272

كدپستي: 1345653868

EMAIL: INFO@IRANTVTO.I

نام شغل : حسابدار حقوق و دستمزد--خلاصه استاندارد

تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار

مشخصات عمومي شغل:

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق ودستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فرديكاركنان داشته باشد .

طول دوره آموزشي :

طول دوره آموزش : 120 ساعت---زمان آموزش نظري : 80 ساعت---زمان آموزش عملي : 40 ساعت

روش ارزيابي مهارت كارآموز:

% -1 امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25

% -2 امتياز سنجش عملي : 75

% -2-1 امتياز سنجش مشاهده اي: 10

% -2-2 امتياز سنجش نتايج كار عملي: 65

ويژگيهاي نيروي آموزشي:

حداقل سطح تحصيلات : ليسانس مرتبط

فهرست توانايي هاي شغل

رديف عنوان توانايي

1 توانايي تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد

2 توانايي تشخيص اجزاي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد ( شركت هاي توليدي و غيرتوليدي)

3 توانايي تشخيص قوانين و مقررات حقوق و دستمزد بخش غيردولتي

4 توانايي تنظيم ليست حقوق و دستمزد

5 توانايي به كارگيري رايانه در محاسبات و تهيه ليست حقوق و دستمزد

6 توانايي محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي ( حسابداري صنعتي)

اهداف و ريزبرنامه درسي

1 توانايي تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد

1-1 آشنايي با تعريف و ماهيت حقوق و دستمزد

1-2 آشنايي با نقش و كاربرد حقوق و دستمزد در انواع واحدهاي اقتصادي

1-3 شناسايي اصول تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق ودستمزد

2 توانايي تشخيص اجزاي سيستم حسابداري حقوق ودستمزد ( شركت هاي توليدي و غيرتوليدي)

2-1 آشنايي با اهميت سيستم حقوق و دستمزد

2-2 آشنايي با ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد

2-3 آشنايي با سيستم كنترل داخلي حقوق و دستمزد

- دايره كارگزيني--- دايره ثبت ورود و خروج- دايره حسابداري حقوق و دستمزد

2-4 شناسايي اصول تشخيص روابط دواير حقوق و دستمزد

3 توانايي تشخيص قوانين و مقررات حقوق و دستمزد بخش غيردولتي16

3-1 آشنايي با مفاد قانون كار-2 آشنايي با مفاد قانون تأمين اجتماعي-3 آشنايي با مفاد قانون اداري استخدامي كشور(حقوق بگيران دولتي)-4 آشنايي با مفاد قانون ماليات هاي مستقيم ( بخش دولتي، بخش غيردولتي)-5 آشنايي با مفاد مقررات داخلي مرتبط با حقوق و دستمزد

اهداف و ريزبرنامه درسي

4 توانايي تنظيم ليست حقوق و دستمزد 17

4-1 آشنايي با اقلام تشكيل دهنده حقوق و دستمزد-2 شناسايي معافيت ها و نحوه اعمال آن در محاسبات-3 شناسايي انواع كسور و نحوه اعمال آن در محاسبات-4 شناسايي اصول محاسبه حقوق ناخالص و خالص پرداختني-5 آشنايي با فرم ظاهري و اجزاي تشكيل دهنده ليست حقوق و دستمزد درواحدهاي اقتصادي-6 شناسايي اصول تنظيم ليست حقوق و دستمزد

5 توانايي به كارگيري رايانه در محاسبات و تهيه ليست حقوق و دستمزد

5-1 شناسايي اصول تنظيم اطلاعات پايه در نرم افزار حقوق و دستمزد

- اطلاعات اوليه پرسنلي- مباني قانوني محاسبات حقوق و دستمزد

5-2 شناسايي اصول ورود اطلاعات متغير در نرم افزارحقوق و دستمزد- تغييرات اطلاعات پرسنلي- تغيير در مباني قانوني محاسبات- اطلاعات كاركرد ماهانه

5-3 شناسايي اصول دريافت گزارشات از سيستم و كنترل هاي مربوطه

- تهيه گزارش جهت ارسال به مراجع قانوني و ساير استفاده كنندگان

- تهيه فيش حقوقي- تهيه گزارش جهت پرداخت

6 توانايي محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي ( حسابداري صنعتي)

6-1 آشنايي با مباني حسابداري صنعتي

حقوق و دستمزد در توليد ( دستمزد مستقيم، دستمزدغيرمستقيم)

شناسايي مراكز هزينه4 شناسايي اصول تخصيص حقوق و دستمزد به مراكز هزينه

 شناسايي اصول محاسبات حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي

شناسايي اصول تنظيم ليست حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي

نام شغل : حسابدار حقوق و دستمزد

فهرست استاندارد تجهيزاتابزار مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره

1 ويدئو- تلويزيون- كامپيوتر- چاپگر- جعبه كمك هاي اوليه- كپسول آتش نشاني

7 ميز- صندلي- ميز- ليست حقوق و دستمزد- اسناد حسابداري- ماشين حساب

13 دفتر روزنامه- دفتر كل- دفتر معين- فرم حضور و غياب- فرم مشخصات پرسنلي- فرم ساعت كاركرد- فرم بيمه- فرم اظهارنامه مالياتي- فيش حقوقي- اظهارنامه بيمه

23 فلاپي-لوح فشرده (CD) 24- قرارداد انجام كار

فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي

رديف شرح

1 اصول حسابداري ( جلد اول) تأليف فس و نيس ونگر ترجمه مهدي تقوي و ايرج نيك نژاد- انتشارات مؤسسه كتاب پيشبرد چاپ هشتم سال 1371

2 حسابداري صنعتي جلد دوم نشريه 48 مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي - سازمان حسابرسي چاپ ششم سال 1371

3 مجموعه قوانين ماليات هاي مستقيم - تأليف غلامحسين دواني، انتشارات كيومرث چاپ هشتم،

4 حسابداري حقوق و دستمزد، شهرام روزبهاني و اميررضا خواجه انتشارات فرازان ديش سبز، چاپ دوم،

5 كارور نرم افزار حقوق و دستمزد ، غلام طاهر محمدي، مهندس سيدعلي موسوي، انتشارات ادبستان

چاپ اول ، 1381- اصول هزينه يابي و روش هاي حسابداري صنعتي ، تأليف حسن سجادي نژاد، نشريه 77 ، انتشاراتمركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي چاپ دوم سال 1371- مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي

8 اصول حسابداري ( 2)، ترجمه و اقتباس دكتر ايرج نوروش و غلامرضا كرمي، ناشر مألف، چاپ اول- اصول حسابداري( 2)، تأليف يحيي حساس يگانه، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه پيام نور- اصول حسابداري( 2)، تأليف دكتر ايرج نوروش و فيض اله شيرزادي، انتشارات دانشگاه تهران

نوشته شده توسط سیف اله حسنی در 10:52 |  لینک ثابت   •